Page content

Privacyverklaring

Praktijk Sterrekind acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze websites, https://praktijk-sterrekind.com/ en gerelateerde websites en diensten.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 01 oktober 2020.

Praktijk Sterrekind is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

praktijk-sterrekind.com
0031 6 48 18 52 63

Linda Peelen is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Sterrekind. Zij is te bereiken via info@praktijk-sterrekind.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Linda Peelen van Praktijk Sterrekind, de behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde therapie.

Praktijk Sterrekind verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • De datum van de behandeling
 • (intake-)vragenlijsten
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en mondeling tijdens consulten.

Praktijk-sterrekind.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die praktijk-sterrekind.com aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Soorten gegevens die worden verzameld

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;
 • Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;
 • Betaalinformatie; BTW nummer, Bankrekeningnummer;
 • Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, login ID, IP-adres, feedback en meningen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijk-sterrekind.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk-sterrekind.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het correct kunnen uitvoeren van een therapiesessie;
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om diensten af te leveren;
 • Aanmelden en verifiëren / authenticeren van gebruikers van de diensten;
 • Communicatie tussen praktijk-sterrekind.com en websitebezoekers;
 • Opmaken en versturen van facturen;
 • Spampreventie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Omschrijving van het consult
 • De kosten van het consult.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk-sterrekind.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Als ondernemer zijn wij als Praktijk Sterrekind  verplicht de kopieën van de facturen 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Sterrekind verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Recht van inzage in uw digitaal dossier

De cliënt heeft er per 1-7-2020 de volgende rechten (bij)gekregen:

Uw gegevens en verloop van de behandelingen worden bijgehouden in een persoonlijk digitaal dossier. Beveiliging is gewaarborgd met een computer beveiligingsprogramma voor de computer en er wordt gezorgd voor adequate backups op een veilige locatie in hetzelfde pand.

 • Patiënt heeft het recht op kosteloze elektronische inzage (Artikel 15d);
 • Patiënt heeft het recht kosteloos een elektronisch afschrift van het dossier krijgen (Artikel 15d);
 • Patiënt heeft het recht om gespecificeerde toestemming te geven voor gegevensuitwisseling met bepaalde (categorieën van) hulpverleners (Artikel 15a, lid 2);
 • Bij elektronische inzage of afschrift kan patiënt verzoeken om overzicht van wie en wanneer bepaalde informatie beschikbaar heeft gemaakt en wie wanneer bepaalde informatie heeft ingezien (Artikel 15e);
 • Vragen van gespecificeerde toestemming aan de patiënt voordat de medische gegevens beschikbaar worden gesteld via een elektronisch uitwisselingssysteem (Artikel 15a, lid 2.);
 • Houdt een registratie bij van de o.g.v. artikel 15a, tweede lid door cliënten verleende toestemming waarbij wordt aangetekend vanaf welk tijdstip de toestemming van kracht is geworden. Hij kan deze registratie beschikbaar stellen via het elektronisch uitwisselingssysteem (Artikel 15c, lid 2).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website is beveiligd met een SSL certificaat voor de https-verbinding, de website maakt geen gebruik van cookies.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We zorgen er zo goed mogelijk voor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd.

Praktijk-sterrekind.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De dossiers worden afgesloten bewaard. De website is beveiligd.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@praktijk-sterrekind.com.